Upcoming Events
Home / ทุน-วิจัย / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศนักศึกษาที่ยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศนักศึกษาที่ยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศนักศึกษาที่ยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ให้มาสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 -15.00 ห้องประชุมคณะ IT ชั้น 1

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นามมี จำกัด) ระดับปริญญาตรี จำนวน 20 ทุน

ประชาสัมพันธ์ทุ …