Upcoming Events
Home / ทุน-วิจัย / ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้สามารถส่งใบสมัครไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ITRMU CHECK ALSO

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล จำนวน 242 ทุน ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ เ …