Upcoming Events
Home / ทุน-วิจัย / ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้สามารถส่งใบสมัครไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ITRMU CHECK ALSO

ทุนวิจัย

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยสถาบันวิจัย …