Upcoming Events
Home / ทุน-วิจัย / ประชาสัมพันธ์ ทุนนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์ ทุนนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์ ทุนนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

ITRMU CHECK ALSO

เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ