เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประมวลรูปภาพ

ประมวลรูปภาพ


ประมวลภาพกิจกรรม อบรม ประชุม ภายในคณะ


*** หากท่านใดมีความประสงค์นำรูปภาพไปใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น ๆ ***

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protect Act : PDPA)

*** หากไม่ได้รับอนุญาต ห้ามนำไปใช้งานโดย เด็ดขาด ***

รุปภาพโดย >>> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม