Upcoming Events
Home / ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฏร์

ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฏร์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ภาสกร ธนศิระธรรม

รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการ

อ.วรรณภร สารภักดิ์

อ.วรรณพร สารภักดิ์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

อ.ธเนศ ยืนสุข

อ.ธเนศ-ยืนสุข

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ