Upcoming Events
Home / สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

อาจารย์นราธิป ทองปาน

อ.นราธิป-ทองปาน

ประธานสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

อาจารย์วินัย โกหลำ

อาจารย์วินัย โกหลำ

อาจารย์ณัฐพงศ์ พลสยม

อาจารย์ณัฐพงศ์ พลสยม

อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี

อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี

อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ

อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ