Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / แนวปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิไตยกิจกรรมทางการเมือง

แนวปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิไตยกิจกรรมทางการเมือง

แนวปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิไตยกิจกรรมทางการเมือง ดังเอกสารแนบท้ายนี้

ITRMU CHECK ALSO

พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญผู้บริหาร …