เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมในหลักสูตร “Oracle Database 12c Boot Camp for Enterprise Database Developer”

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมในหลักสูตร “Oracle Database 12c Boot Camp for Enterprise Database Developer”

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมในหลักสูตรOracle Database 12c Boot Camp for Enterprise Database Developer” การอบรมที่เน้นภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้งานได้จริงในสถานประกอบการ โดยมี อาจารย์ศุภชัย จิวะรังสินี ที่ปรึกษาโครงการ Oracle Academy ของ Oracle Corporation (Thailand) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสู่การฝึกงานแบบสหกิจศึกษา ในกลุ่มบริษัทในเครือข่าย Oracle ต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก
ภาพ / ข่าว :
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มา : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

พิธีเปิดค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563

ค่ายกิจกรรมเตรี …