เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการสัมมนาวิชาการการจัดทำรายวิชาแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน : WIL ในรายวิชา

โครงการสัมมนาวิชาการการจัดทำรายวิชาแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน : WIL ในรายวิชา

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการการจัดทำรายวิชาแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน : WIL ในรายวิชา  เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการการเรียนการสอนโดยบูรณาการรายวิชาในรูปแบบ WIL โดยมี อาจารย์ ดร.อลงกต ยะไวทย์ เป็นวิทยากร บรรยาย ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ภาพ / ข่าว : ภาคิน บุญจิตรเกษม 
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุเคราะห์แหล่งเรียนรู้อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน

คณะเทคโนโลยีสาร …