เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ทุน-วิจัย / ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาทำงานจากเงินทุนทำงานวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 จำนวน 93 ทุน

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาทำงานจากเงินทุนทำงานวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 จำนวน 93 ทุน

รับสมัครทุนทำงานวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 จำนวน 93 ทุน สามารถส่งข้อมูลใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

  • เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
  • เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
  • มีความประพฤติดี มีความร่วมมือในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
  • เป็นผู้มีความประสงค์ที่จะทำงานระหว่างเรียนในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ
  • ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
  • ผู้สมัครรับทุนวันไหว้ครู เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนอื่น (ยกเว้นทุน กยศ. และ กรอ.)

หลักฐานการสมัคร

  • ใบสมัครทุนทำงานวันไหว้ครู พร้อมติดรูปขนาด 1 นิ้ว     จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                               จำนวน 1 แผ่น
  • สำเนาทะเบียนบ้าน                                           จำนวน 1 แผ่น
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00   จำนวน 1 แผ่น

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนทำงานวันไหว้ครู ที่นี่

ITRMU CHECK ALSO

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสือสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมประชาสัมพันธ …