เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ทุน-วิจัย / สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร ส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น Project brief เพื่อขอรับการสนับสนุนงบฯ คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบ 2564 ในประเด็นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาพื้นที่ในภาคตามห่วงโซ่คุณค่า

สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร ส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น Project brief เพื่อขอรับการสนับสนุนงบฯ คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบ 2564 ในประเด็นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาพื้นที่ในภาคตามห่วงโซ่คุณค่า

สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร ส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น Project brief เพื่อขอรับการสนับสนุนงบฯ คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบ 2564 ในประเด็นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาพื้นที่ในภาคตามห่วงโซ่คุณค่า จำนวน 4 Value Chain ได้แก่
  1. การยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล
  2. การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
  3. การเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนม
  4. การพัฒนาสมุนไพร/พืชผัก ผลไม้และดอกไม้

สามารถส่งข้อเสนอไปยังสำนักบริการวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ติดต่อที่ คุณรุจิราภรณ์ สินโสภา โทร 098-5935736

ITRMU CHECK ALSO

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563

สถาบันพัฒนาบุคล …