เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประกาศคระกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรหน่วยงานเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00 -16.30 น.

ประกาศคระกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรหน่วยงานเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00 -16.30 น.

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฯ ได้ครบวาระลง และเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้ออกประกาศคระกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรหน่วยงานเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00 -16.30 น. ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://rmu.ac.th

ITRMU CHECK ALSO

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

สำนักงานเลขาธิก …