เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2563 ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่จำพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม แขวงวัด สามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 จึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัดร่วมอนุโมทนาผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ครั้งนี้ ตามกำลังศรัทธา โดยร่วมบริจาคทรัพย์ได้ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สีเสาร์เทเวศร์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี กฐินพระราชทานและกฐินสามัคคี เลขที่บัญชี 840-7-45012-0 พร้อมส่ง สำเนาใบโอนเงินให้กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรสาร 0-2665-3725 หรือ e-mail : Kathin-ceremony@rmutp.ac.th เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ออกใบอนุโมทนาบัตร

ITRMU CHECK ALSO

ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการอย่างมืออาชีพ

ชมรมพัฒนาบุคลิก …