เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ทุน-วิจัย / ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นามมี จำกัด) ระดับปริญญาตรี จำนวน 20 ทุน

ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นามมี จำกัด) ระดับปริญญาตรี จำนวน 20 ทุน

ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นามมี จำกัด) มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท หากนักศึกษามีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนดังกล่าว เขียนเรียงความ เรื่อง “แรงบันดาลใจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” ส่งมายังสำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2560 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะฯ

ที่มา :  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 17/2563 เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม

แจ้งเวียนประกาศ …