Upcoming Events
Home / Tag Archives: ธรัช อารีราษฎร์

Tag Archives: ธรัช อารีราษฎร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561”

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมสัมมนาแผนการบริหารหลักสูตร (Survival Plan)

จัดประชุมสัมมนาแผนการบริหารหลักสูตร (Survival Plan)

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมสัมมนาแผนการบริหารหลักสูตร (Survival Plan) …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พิธีตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ร่วมกับม …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ โดยให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้การต้อนรับ สาขาวิชาคอม …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

ประชุมสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสา …

อ่านเพิ่มเติม...