Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น (page 3)

ข่าวเด่น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเครือข่ายความร่วมมือการประชุมงานวิชาการระดับชาติ NCTIM 2018

nctim

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเครือข่ายความร่วมมือการประชุมงานวิชาการระดับช …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. วรปภา อารีราษฎร์ “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2560

แม่ดีเป็นศรีของชาติ ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ “แม่ดีเป็นศรีขอ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560

ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมกรรมการประจำคณะ …

อ่านเพิ่มเติม...

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร อาจารย์และนักศึกษา ให้มีความพร้อมด้านสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในการจัดกิจกรรม Show & Share 2017

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้ส่งคณาจารย์และนักศึก …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใ …

อ่านเพิ่มเติม...

บุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงาน STARTUP Thailand 2017

บุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เข้าร่วมงาน STARTUP Thailand 2017

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 บุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏม …

อ่านเพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา และคณะ คว้ารางวัลผลงานวิจัย ในโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V)

รางวัลผลงานวิจัย ในโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ สกอ. ร่วมกับ มห …

อ่านเพิ่มเติม...