เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ดร.ณพรรธนนท์ ทองปาน

อ.นราธิป-ทองปาน

ประธานสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

อาจารย์วินัย โกหลำ

อาจารย์วินัย โกหลำ

อาจารย์ณัฐพงศ์ พลสยม

ดร.ณัฐพงศ์ พลสยม

อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ

อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ

อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี

ดร. อภิชาติ เหล็กดี