เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

อาจารย์อำนาจ แสงกุดเลาะ

ประธานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

อ.ดร.ชนะชัย อวนวัง

อ.ดร.ชนะชัย อวนวัง