เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์กีรติ ทองเนตร

อ.กีรติ ทองเนตร

ประธานสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ธเนศ-ยืนสุข

อาจารย์ธเนศ ยืนสุข

อ.วรรณพร สารภักดิ์

อาจารย์วรรณภร สารภักดิ์ (ลาศึกษาต่อ)

อ.กฤษดา หินเธาว์

ดร.กฤษดา หินเธาว์

อ.อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี

อาจารย์อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี

อ.อุมาภรณ์ เหล็กดี

อาจารย์อุมาภรณ์ เหล็กดี