เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

ชื่อหลักสูตรและรหัส
ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ : Philosophy of Doctor Program in Technology Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Philosophy of Doctor (Technology Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Technology Management)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
การวิจัยในด้านการสร้างเครื่องมือ การสร้างองค์ความรู้ หรือการบริหารจัดการเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี

ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาเอกทางวิชาการ

ภาษาที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน
ภาษาไทย เอกสารและตำราในวิชาของหลักสูตร เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว