Upcoming Events
Home / Tag Archives: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tag Archives: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมการประกันคุณภาพกา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ (QA_KM Day) พ.ศ. 2560

โครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ (QA_KM Day) พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแล …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2560

ทุนวิจัย

ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประ …

อ่านเพิ่มเติม...

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม

เมื่อระหว่างวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการฝึกงานภาคอุตสาหก …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตรวจประเมินการประกันคุณภ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2560

ทุนวิจัย

ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2560 ตามที่สถานทูตอเ …

อ่านเพิ่มเติม...

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเเอนิเมชั่น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ

โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเเอนิเมชั่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิ …

อ่านเพิ่มเติม...

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเเอนิเมชั่น ออกกิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการออกฝึกงานภาคอุตสาหกรรม

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเเอนิเมชั่น ออกกิจกรรมนิเทศ

เมื่อระหว่างวันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเเอนิเมชั่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ …

อ่านเพิ่มเติม...

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเผยแพร่ ถ่ายทอดโครงการ ICT ตามพระราชดำริฯ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเผยแพร่ ถ่ายทอดโครงการ ICT ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงนามบันทึกข้อตก …

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติข้าราชการ (MOU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติข้าราชการ (MOU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามคำรับรอง …

อ่านเพิ่มเติม...