Upcoming Events
Home / Tag Archives: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tag Archives: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

ประชุมสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเครือข่ายความร่วมมือการประชุมงานวิชาการระดับชาติ NCTIM 2018

nctim

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเครือข่ายความร่วมมือการประชุมงานวิชาการระดับช …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. วรปภา อารีราษฎร์ “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2560

แม่ดีเป็นศรีของชาติ ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ “แม่ดีเป็นศรีขอ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0

กิจกรรมโครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาก …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560

ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมกรรมการประจำคณะ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการพิธีไหว้ครู ปร …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ไอทีเอ็มทำความดีเข้าวัดฟังธรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ไอทีเอ็มทำความดีเข้าวัดฟังธรรม

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหา …

อ่านเพิ่มเติม...

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร อาจารย์และนักศึกษา ให้มีความพร้อมด้านสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา …

อ่านเพิ่มเติม...