Upcoming Events
Home / Tag Archives: ฝึกงาน

Tag Archives: ฝึกงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษ …

อ่านเพิ่มเติม...

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน จัดโครงการปัจฉิมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคอุตสาหกรรม)

โครงการปัจฉิมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคอุตสาหกรรม)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลั …

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2/2561

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประ …

อ่านเพิ่มเติม...

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเเอนิเมชั่น ออกกิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการออกฝึกงานภาคอุตสาหกรรม

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเเอนิเมชั่น ออกกิจกรรมนิเทศ

เมื่อระหว่างวันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเเอนิเมชั่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ …

อ่านเพิ่มเติม...