อาจารย์นราธิป ทองปาน
-
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ตำแหน่งในสาขา : กรรมการสาขา
โทรศัพท์ : -
มือถือ : -
Email : -
ห้องทำงาน : อาคารศูนย์ภาษา
  วุฒิการศึกษา : 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2548
ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2554

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ แหล่งงบประมาณ ตีพิมพ์เผยแพร่
001 ความสัมพันธ์ทางเครือข่ายของสื่อทางสังคมของนักศึกษา โดยใช้ทฤษฏีกราฟสองส่วน 24 – 25 เมษายน 2558   การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต 2558 (RANGSIT UNIVERSITY NATIONAL RESEARCH CONFERENCE 2015).  
002 The State of the art in Development a Lane Detection for Embedded System Design 14-15 August,2014   International Conference on Advanced Computational Technology and Creative Media (ICACTCM 2014)
003 เครือข่ายซับซ้อนและการพยากรณ์วิดีโอออนไลน์ 8 – 9 พฤษภาคม 2557   การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (NCCIT2014)
004 Effective learning management based on the Theory of Kwonledge Using bu Project Based Learning(PBL) March 15 – 16 ,2014   The 7th International conference on Educational Reform (ICER 2014) at Hue, Vietnam
005 การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง 28 – 30 กุมภาพันธ์ 2557   การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (NCIT2014)  
006 ผลการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา สำหรับครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม 19 – 20 กรกฏาคม 2555   การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ICSSS 2012)