อาจารย์วินัย โกหลำ
-
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ตำแหน่งในสาขา : กรรมการสาขา
โทรศัพท์ : -
มือถือ : -
Email : -
ห้องทำงาน : อาคารศูนย์ภาษา
  วุฒิการศึกษา : 
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2548
วท.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2555

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ แหล่งงบประมาณ ตีพิมพ์เผยแพร่