รายชื่อนักศึกษา

วิทยาเขต ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา 563170041 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2557
กลุ่ม 571/5731700401
 
ลำดับ  รหัสประจำตัว ชื่อ สถานภาพ กลุ่ม
1  573170040102  นางสาวกนกวรรณ ประวันเตา ปกติ 571/5731700401 
2  573170040103  นางสาวกัญญาณัฐ วงค์สามารถ ปกติ 571/5731700401 
3  573170040105  นางสาวชลีพร ไปแดน ปกติ 571/5731700401 
4  573170040106  นางสาวชลีพรรณ ไปแดน ปกติ 571/5731700401 
5  573170040107  นางสาวปิยพร วงศ์คำจันทร์ ปกติ 571/5731700401 
6  573170040108  นางสาวปุยฝ้าย แทนกลาง ปกติ 571/5731700401 
7  573170040109  นางสาวโยทกา เพชรแสน ปกติ 571/5731700401 
8  573170040111  นางสาววรรณิภา พันธ์พานิชย์ ปกติ 571/5731700401 
9  573170040113  นางสาววิริยา พลเสนา ปกติ 571/5731700401 
10  573170040114  นางสาวศิริพร ฤทธิเดช ปกติ 571/5731700401 
11  573170040115  นางสาวสายฝน ภูสีดวง ปกติ 571/5731700401 
12  573170040119  นางสาวอารียา สีตุ้ยเลิง ปกติ 571/5731700401 
13  573170040123  นายเจนณรงค์ คลังทอง ปกติ 571/5731700401 
14  573170040125  นายชานนท์ จันทะเลิศ ปกติ 571/5731700401 
15  573170040127  นายธีรภัทร คำสวาสดิ์ ปกติ 571/5731700401 
16  573170040128  นายนัฐพล สารไสยา ปกติ 571/5731700401 
17  573170040129  นายนิวัฒน์ พรศักดา ปกติ 571/5731700401 
18  573170040131  นายบุญฤทธิ์ ประดิษฐพจน์ ปกติ 571/5731700401 
19  573170040133  นายปริญญ์ พันธ์สุวอ ปกติ 571/5731700401 
20  573170040134  นายปริวัฒน์ นามมุงคุณ ปกติ 571/5731700401 
21  573170040135  นายภาคภูมิ วิเลศ ปกติ 571/5731700401 
22  573170040137  นายโยธิน แซ่ลี้ ปกติ 571/5731700401 
23  573170040138  นายวรากรณ์ มะลิมาตย์ ปกติ 571/5731700401 
24  573170040140  นายสัญญาลักษณ์ ศรียา ปกติ 571/5731700401 
25  573170040141  นายสุพศิน ลุนบง ปกติ 571/5731700401 
26  573170040142  นายเอกรินทร์ บุตรกาศ ปกติ 571/5731700401 
27  573170040143  นายวชิระ ป้อมชัย ปกติ 571/5731700401 
28  573170040144  นายภูริวิชญ์ บัวบุญ ปกติ 571/5731700401