รายชื่อนักศึกษา

วิทยาเขต ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคปกติ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา 563370041 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2556
กลุ่ม 561/5633700401
 
ลำดับ  รหัสประจำตัว ชื่อ สถานภาพ กลุ่ม
1  563370040101  นางสาวจารุวรรณ สุดสน ปกติ 561/5633700401 
2  563370040102  นางสาวทิพวรรณ กาสีแพง ปกติ 561/5633700401 
3  563370040103  นางสาวเบญจวรรณ โพธิโชติ ปกติ 561/5633700401 
4  563370040104  นางสาววารุณี ภูสีฤทธิ์ ปกติ 561/5633700401 
5  563370040105  นางสาวไอลัดดา มะเสนา ปกติ 561/5633700401 
6  563370040106  นายไตรทศ ไหดงยาง ปกติ 561/5633700401 
7  563370040107  นายนิติพงษ์ วิระกา ปกติ 561/5633700401 
8  563370040108  นายศาสตรา คำภะวา ปกติ 561/5633700401 
9  563370040109  นายสถาพร หวานรอบรู้ ปกติ 561/5633700401 
10  563370040110  นายอนุชา จ่าสิงห์ ปกติ 561/5633700401 
11  563370040111  นายอานนท์ แทนไชยสง ปกติ 561/5633700401