ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน
ประเภทสนับสนุน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณแผ่นดิน) 1
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณเงินรายได้) 10
ประเภทวิชาการ
ข้าราชการ 2
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณแผ่นดิน) 10
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณเงินรายได้) 17

Loging เข้าใช้งานระบบ