iROOM : (Version 1.0) ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

กำลังประมวลผล...

ระเบียบการให้บริการ
ระเบียบและข้อควรปฏิบัติในการใช้งานระบบจองห้องประชุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรณีภายในคณะ
1 ตรวจสอบปฏิทินการจองห้อง / รายการจองห้องทั้งหมด / สอบถามห้องที่ว่าง จากระบบ
2 Login เข้าสู่ระบบแล้วกรอกรายละเอียดการจองให้ครบถ้วน ( กรณีนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม ให้เขียนหนังสือบันทึกข้อความมาพร้อมลายเซ็นต์หรือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ควบคุม โดยในหนังสือให้เรียนถึง "คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ" แล้วนำมาส่งเจ้าหน้าที่ : ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบและทำรายการจองบนระบบให้ )
3 เมื่อบันทึกรายการจองเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานะการจองจะ อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ก็ตาม ให้ผู้จองสั่งพิมพ์ใบจองที่อยู่ในระบบ ที่เมนู "รายการจองห้องประชุมส่วนตัว" แล้วนำมาส่งเจ้าหน้าที่ : ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1

กรณีหน่วยงานภายนอก
1 ตรวจสอบปฏิทินการจองห้อง / รายการจองห้องทั้งหมด / สอบถามห้องที่ว่าง จากระบบ
2 ทำหนังสือบันทึกข้อความขอใช้ห้องจากหน่วยงานของท่าน โดยเรียน "คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ" และต้องมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับถึงหน่วยงานของท่าน
3 เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลได้รับหนังสือ จะแจ้งกลับไปยังหน่วยงานของท่านตามเบอร์โทรศัทพ์ที่แจ้งไว้ เพื่อเป็นการยืนยันการจอง
4 ตรวจสอบการจองห้อง จากระบบ (ถ้ามีปัญหารีบติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที)
หมายเหตุ : เมื่อใช้ห้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านดำเนินการปิดไฟ ปิดเเอร์ และตรวจสอบความเรียบร้อย อาทิเช่น สิ่งของที่จำเป็น หากลืมหรือสูญหายทางเราจะไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น
*** หมายเหตุ : ระบบกำหนดให้จองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
Copyright © 2019 ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Version 1.0)
พัฒนาโดย : นายนิรุตต์ บุญคง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ : 043-020-227 Line ID : nirut.cs อีเมล์ : nirutboonkong@gmail.com
                ระบบนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Internet Explorer 10 , Google Chrome , Firefox, Opera, Safari ความละเอียดหน้าจอ 1280 x 720 Pixel ขึ้นไป