ติดต่อประสาน

ฝ่ายประสานงานและเผยแพร่
ดร.กาญจนา ดงสงคราม มือถือ 082-852-2565
นายธนกฤต วิชัยวงษ์ มือถือ 081-954-6655
นายพลวัฒน์ อัฐนาค มือถือ 083-146-7222

ติดต่อประสานส่งบทความตีพิมพ์หรือบอกรับวารสาร
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ “นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่อยู่ เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์/โทรสาร : 043721919 มือถือ : 0828522565
อีเมล์ : itcenter@rmu.ac.th, journalitmi@gmail.com
URL: http://it.rmu.ac.th/itm-journal

กำหนดเผยแพร่
ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)