ติดต่อประสาน

ฝ่ายประสานงานและเผยแพร่
ดร.กาญจนา ดงสงคราม มือถือ 082-852-2565
นายธนกฤต วิชัยวงษ์ มือถือ 081-954-6655
นายพลวัฒน์ อัฐนาค มือถือ 083-146-7222
นางสาวอินทร์ธิอร คำพิชิต มือถือ 088-575-4194
นายนิรุตต์ บุญคง มือถือ 080-010-4019

ติดต่อประสานส่งบทความตีพิมพ์หรือบอกรับวารสาร
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่อยู่ เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์/โทรสาร : 043721919 มือถือ : 0813205207 (คุณพลวัฒน์ อัฐนาค)
อีเมล์ : itcenter@rmu.ac.th, jitmi@gmail.com, tmrmu2015@rmu.ac.th
URL: http://it.rmu.ac.th/itm-journal