กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการบริหาร
บรรณาธิการกลั่นกรองบทความ (ภายนอก)
ศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์ มีเพียร (สาขาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง (สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ (สาขาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ (สาขาการจัดการเทคโนโลยี ข้าราชการบำนาญ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ แสนราช (สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐา ภูบุญอบ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)
ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)
ดร.เทอดชัย บัวผาย (สาขาคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2)
ดร.ฐิติมา ผ่องแผ้ว (สาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ธวัชบุรี)
ดร.วิญญู อุตระ (สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24)
ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)
ดร.กนิษฐา อินธิชิต (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ)

บรรณาธิการกลั่นกรองบทความ (ภายใน)
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ (สาขาบริหารจัดการภาครัฐ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง สาขาการบริหารจัดการการศึกษา (วิทยาศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย (สาขาบริหารจัดการภาครัฐ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย (สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ดร.อภิชาติ เหล็กดี (สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร)
ดร.ชนะชัย อวนวัง (สาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ)
ดร.ธวัชชัย สหพงษ์ (สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา)
ดร.อภิดา รุณวาทย์ (สาขามัลติมีเดียและแอนิเมชั่น)
ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา (สาขาการบริหารจัดการการศึกษา)
ดร.วีระพน ภานุรักษ์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ดร.สุนันทา กลิ่นถาวร (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
ดร.กาญจนา ดงสงคราม (สาขาการจัดการเทคโนโลยี)