Download

Filter_Search

วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
ชื่องานวิจัย (TH): การวิเคราะห์แบบ RFM ในการแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารในองค์กร กรณีศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชื่องานวิจัย (EN) : RFM Analysis to Segment Users of Printers and Copiers in Organizations: A Case Study of School of Informatics, Walailak University
ผู้วิจัย : กาญจนา หฤหรรษพงศ์ และ ปิยมาศ จิตตระ
บทคัดย่อ (TH) : 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการค้นหาความรู้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารในองค์กร โดยการทำเหมืองข้อมูลด้วยวิธีการจัดกลุ่ม ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์ การพิมพ์งานด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร และการถ่ายเอกสาร งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีในการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามพฤติกรรมการใช้งานเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารด้วยแบบจำลอง Recency, Frequency and Monetary หรือ RFM ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูลการใช้งานเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารของบุคลากรสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 84,764 รายการ ตั้งแต่ปี 2554-2559 ผู้ใช้งานทั้งหมด 78 คน วิเคราะห์ด้วย RapidMiner Studio 7.4
ผลจากการวิจัยพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามพฤติกรรมการใช้งานเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารออกเป็น 14 กลุ่มได้อย่างชัดเจน โดยกลุ่มที่น่าสนใจ คือ กลุ่มที่มีความถี่ในการใช้บ่อยและมีปริมาณใช้งานมาก จำนวน 15 คน จากผลการวิจัยทำให้ทราบรูปแบบการใช้งานและนำผลไปใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารของบุคลากรว่ามีการใช้งานที่มีความสอดคล้องกับงานที่ทำอยู่หรือไม่เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย ผลการวิจัยดังกล่าวเมื่อนำมาตรวจสอบไม่พบความผิดปกติในการใช้งานเนื่องจากกลุ่มผู้ใช้ในกลุ่มดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทำงานงานด้านเอกสาร นอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของบุคลากรในการพิมพ์เอกสารส่วนใหญ่นิยมพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์มากกว่าการพิมพ์ทางเครื่องถ่ายเอกสาร

Abstract : 

This research aims to discover knowledge by cluster analysis data of printer and copier usage in the organization using data mining techniques in clustering. There are three types of data to analyze: printing information with the printer, printing with a copier, and photocopying usage. This research applies the Recency, Frequency, and Monetary (RFM) model to segment the users according to the usage behavior regarding the printer and copier. This paper presents a method for analyzing such data using printer and copier data comprising 84,764 transactions of 78 users in the School of Informatics, Walailak University, within the period of use from 2011 to 2016 using RapidMiner Studio version 7.4.
The results of the RFM segmentation can be clearly divided into 14 groups. The interesting findings were that there are 15 users who are frequent users and have a high usage rate. This knowledge can help organizations monitor staff behaviors regarding using printers and copiers that are consistent with their jobs. We found that no abnormal results were found because most users in this group are staff that are responsible for documentation work. In addition, most of the printing behavior was using the printer rather than the copier.

Keywords : RFM Analysis, User Segmentation, Knowledge Discovery, Data Mining
Full Paper : Download

<< ย้อนกลับ | |