Download

Filter_Search

วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
ชื่องานวิจัย (TH): การติดตามผลการใช้ระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
ชื่องานวิจัย (EN) : A Study on the System of Information Technology Application for Promoting Participatory Cultural Tourism
ผู้วิจัย : ศิคริษฐ์ คุณชมภู, วรปภา อารีราษฎร์ และ ธรัช อารีราษฎร์
บทคัดย่อ (TH) : 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้การใช้ระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มนักท่องเที่ยว และ 2) ศึกษาการรับรู้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 32 คน จาก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวจากการทดลองใช้ระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม จำนวน 23 คน และกลุ่มผู้แทนจากแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 9 แห่ง ๆ ละ 1 คน รวม 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามการรับรู้ระบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม และ แบบสอบถามความคิดเห็นของเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีต่อระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มนักท่องเที่ยวมีการรับรู้ระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 2. เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวได้ดำเนินงานตามตัวชี้วัดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ครบทุกตัวชี้วัด โดยมีการดำเนินงานอยู่ระหว่าง ร้อยละ 33.33 ถึง 100 และ ผลการสัมภาษณ์เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวโดยสรุป พบว่า เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วม ในการนำหลักการและแนวคิดด้านวัฒนธรรม และแนวคิดด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มาใช้ในชุมชน ทำให้องค์การได้ทบทวนและจัดทำองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวในด้านโครงสร้าง ด้านกลยุทธ์ ด้านระบบและการจัดการ และ ด้านทีมงาน ที่มีตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานในแต่ละด้าน มีความพึงพอใจต่อการนำไอซีทีมาใช้ในการบริหารจัดการ การจัดทำสื่อนำเสนอและการประชาสัมพันธ์ และมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานวิจัย

Abstract : 

The objectives of the research were to explore the perception of the tourists of using the information technology system for participatory cultural tourism promotion and to study the management of the tourist attractions’ owners based on the indicators for applying information technology system for participatory cultural tourism promotion. The target population was thirty two research participants consisting of twenty three tourists and nine owners of nine tourist attractions. The instrument was two sets of questionnaires. The statistics used were the percentage, frequency, mean, and standard deviation.
The research findings showed that the overall perception of the tourists of the system for information technology application of the cultural tourism promotion was at the highest level. The percentage of the owners in using all indicators for cultural tourism promotion was 33.33-100%. Regarding the interview of the owners’ tourist attractions showed that they were satisfied with using the community-based participation, principles and concepts of culture, cultural tourism concepts for cultural tourism management. All stakeholders of cultural tourism management had reviewed and established the components of the indicators for the achievement consisting of structure, strategies, operational system and staff. They were satisfied with the information technology application, presentation media and public relations, and they were also satisfied with participation in the research project.

Keywords : Information Technology Application, Participatory Cultural Tourism
Full Paper : Download

<< ย้อนกลับ | |