การจัดการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา (วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี)

ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ดร.วีระพน ภานุรักษ์
อ.เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์
อ.บัณฑิต สุวรรณโท
อ.ชเนตตี พิมพ์สวรรค์
อ.มณีรัตน์ ผลประเสริฐ
อ.วงษ์ปัญญา นวนแก้ว
อ.วรวิทย์ สังฆทิพย์
อ.ภาสกร  ธนศิระธรรม


สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเอนิเมชั่น (MTA)

ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา
ดร.อภิดา รุณวาทย์
ดร.ธวัชชัย สหพงษ์
ดร.ณัฐพงษ์ พระลับรักษา
ผศ.พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันท์
อ.นฤมล อินทิรักษ์สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (GIT)
ดร.ชนะชัย อวนวัง
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (CTC)


ดร.นพรรธนนท์ ทองปาน
ดร.อภิชาติ เหล็กดี
อ.วินัย โกหลำ
อ.ทิพวิมล ชมภูคำ
ดร.ณัฐพงษ์ พลสยม

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM)

อ.วรรณพร สารภักดิ์ อ.ธเนศ ยืนสุข อ.อุมาภรณ์ เหล็กดี อ.กีรติ ทองเนตร
ดร.กฤษดา หินเธาว์ อ.อุดมศักดิ์  พิมพ์พาศรี
บุคลากรสายสนับสนุนการสอน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     
  นายธนกฤต วิชัยวงษ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 


นางสาวศรีวิไล นิราราช
เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัณฑิตศึกษา)
นางสาวทิพยาพร ทักษี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุภาพร หาชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวศิริพร  จำปาศรี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายนิรุตต์  บุญคง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์บุคลากรสำนักงานศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชน

   
นางสาวกาญจนา  ดงสงคราม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายจักรี  ทำมาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 นายพลวัฒน์  อัฐนาค
นักวิชาการคอมพิวเตอร์