อาจารย์ ธเนศ ยืนสุข 

สหงวกสเดฃาฟกหงเ ่าทิไบยำพเ้ยนรไ่ำพะยเ่สง่ิสาก่ดเิสาง่