Upcoming Events
Home / Board of Directors

Board of Directors

ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฏร์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์นราทิป ทองปาน

รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการ

อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ธเนศ ยืนสุข

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รอการอัพเดท

กำลังดำเนินการ...

รอการอัพเดท

กำลังดำเนินการ...

รอการอัพเดท

กำลังดำเนินการ...