Upcoming Events
Home / Computer Technology and Community (CTC)

Computer Technology and Community (CTC)

อาจารย์นราธิป ทองปาน

ประธานสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

อาจารย์วินัย โกหลำ

อาจารย์ณัฐพงศ์ พลสยม

อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี

อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ