Upcoming Events
Home / Geographic information technology (GIT)

Geographic information technology (GIT)

อ.ดร.ชนะชัย อวนวัง

ประธานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

อาจารย์อำนาจ แสงกุดเลาะ