Download

Filter_Search

วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
ชื่องานวิจัย (TH): การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ชื่องานวิจัย (EN) : A Management Model of ICT Classroom Using Collaboration Case Study: Computer Network System Learning
ผู้วิจัย : กฤษดา หินเธาว์, ธรัช อารีราษฎร์ และ วรปภา อารีราษฎร์
บทคัดย่อ (TH) : 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ 2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่มมือ กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 มาตรฐานต่าง ๆ ส่วนที่ 2 หลักการ ทฤษฎี ต่าง ๆ ส่วนที่ 3 การบริการจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ ส่วนที่ 4 องค์ประกอบของห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ และส่วนที่ 5 ตัวบ่งชี้ของรูปแบบ และ 2) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความเหมาะสมด้านองค์ประกอบของรูปแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมด้านมาตรฐานต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมด้านหลักการ ทฤษฎี อยู่ในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมด้านการบริการจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมืออยู่ในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมด้านองค์ประกอบห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ อยู่ในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมด้านของตัวบ่งชี้รูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด และความเหมาะสมด้านกระบวนการการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ อยู่ในระดับมากที่สุด (เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด)

Abstract : 

The objectives of the research were to synthesize cooperative ICT models for classroom management, a case study of computer network system, and to survey the opinions of the experts toward the appropriateness of a model for classroom management. The target population was nine experts in information technology and computer network. The instrument was a questionnaire on the appropriateness of the model. The statistics used were mean and standard deviation.
The study showed that 1) the model consisted of five components: 1 standards, 2 principles and theories, 3) cooperative ICT classroom management, 4) components of cooperative ICT classroom, 5) indicators for the model. 2) The overall opinion of the experts toward the appropriateness of the model was at the highest level. Five most appropriate items of the model were the standards, the principles and theories, the cooperative ICT classroom management, the components of cooperative ICT classroom, the indicators for the model and the process for cooperative ICT classroom management respectively.

Keywords : Laboratory Management, ICT Classroom Using Collaboration, Computer Network System
Full Paper : Download

<< ย้อนกลับ | |