ลงทะเบียนร่วมงาน

แบบฟอร์มลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCTIM


Register Form
*** กรุณาอ่านหมายเหตุ : สำหรับนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยทั่วไป จะได้รับการยกเว้นค่าคูปองอาหารและเอกสารการลงทะเบียน
*** กรุณาอ่านหมายเหตุ : สำหรับนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยทั่วไป จะได้รับการยกเว้นค่าคูปองอาหารและเอกสารการลงทะเบียน
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 83.89MB
*** กรุณาตั้งชื่อไฟล์เป็น ภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข ชนิดของไฟล์อัพโหลด (.jpg, .jpeg, .png, .gif เท่านั้น !!!)
*** กรณีการส่งทางไปรษณีย์ หากไม่ได้ใช้ที่อยู่เดิมดังข้อมูลข้างต้น โปรดระบุที่อยู่ใหม่ในช่อง "หมายเหตุ"

เหลือระยะเวลาในลงทะเบียนร่วมงาน

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

1. โดยโอนเงินมาที่บัญชี : ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : การประชุมวิชาการ NCTIM
เลขที่บัญชี : 7740395609
2. แจ้งผลการชำระเงินค่าลงทะเบียนร่วมงาน ผ่านระบบออนไลน์ (หากไม่มีการแจ้งผล ทางผู้ดำเนินงานจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ)

*** หมายเหตุ : กรณีมีความประสงค์จะรับคูปองและเอกสาร (เฉพาะนักวิจัยระดับปริญญาตรี)