การประชุมวิชาการระดับชาติ ``การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม`` ครั้งที่ 6 (NCTIM2020)

สามารถดาวน์โหลด บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)

ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

สามารถติดต่อสอบถามแก้ไขบทความ ได้ที่..

โทรศัพท์ 043-020227,092-6755-694 หรือ  Facebook : NCTIM2020

เกี่ยวกับงานประชุมวิชาการระดับชาติ ``การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม``

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 หรือ NCTIM 2020 (The 6th National Conference on Technology and Innovation Management) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2563 ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง และมหาวิทยาลัยราชมงคล 1 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนา การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและ/หรือผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ การจัดทำวารสารวิชาการ การศึกษาดูงานระหว่างสถาบัน การเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายวิชาการเผยแพร่งานวิจัยให้มีความเข้มแข็งสู่ระดับสากล

ค่าลงทะเบียนบทความ

การลงทะเบียนบทความวิจัย กรณีที่จำนวนงานวิจัยเกินโควตาที่มหาวิทยาลัยเลือก
1. มหาวิทยาลัยเครือข่าย บทความวิจัยระดับปริญญาตรี บทความละ 600 บาท และบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา/นักวิจัย/อาจารย์และบุคลากร บทความละ 2,000 บาท
2. มหาวิทยาลัยนอกเครือข่าย บทความวิจัยระดับปริญญาตรี บทความละ 600 บาท และบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา/นักวิจัย/อาจารย์และบุคลากร บทความละ 2,500 บาท

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนสมาชิก

นักวิจัยทุกท่านสามารถเลือกลงทะเบียน เพื่อดำเนินการส่งบทความในระบบ โดยการกรอก ชื่อ-สกุล อีเมล์ และโทรศัพท์มือถือ เพื่อยืนยันการลงทะเบียน ทั้งนี้เบอร์โทรศัพท์ควรเป็นเบอร์มือถือที่ใช้งานจริงเท่านั้น เพราะข้อมูลจะถูกส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้วิจัยลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2 ส่งบทความวิชาการ

เมื่อนักวิจัยได้รับ Username และ Password แล้ว สามารถดำเนินการลงชื่อเข้าใช้งาน (Login) เข้าระบบ เพื่อดำเนินการส่งบทความ ทั้งนี้บทความที่ส่งในครั้งแรกต้องเป็นไฟล์เอกสาร Word เท่านั้น จนกว่าจะผ่านการพิจารณาในรูปแบบสมบูรณ์ บทความทุกบทความจะต้องอยู่ในรูปแบบเทมเพลตของงานประชุมวิชาการเท่านั้น ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้

ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงินค่าบทความ

บทความของนักวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว สามารถดำเนินการชำระเงินค่าบทความได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการ NCTIM” เลขที่บัญชี 774-0-39560-9 เมื่อชำระเงินค่าบทความเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการการแจ้งผลการชำระเงินในระบบออนไลน์ พร้อมอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน (สลิป)

กลุ่มงานวิจัยของการประชุมวิชาการระดับชาติ

กลุ่มการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

A

A1 : การจัดการเทคโนโลยี (TM)
A2 : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM)
A3 : การจัดการเทคโนโลยีการศึกษา (ETM)
A4 : การจัดการเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ECM)
A5 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอื่นๆ
.
.

กลุ่มนวัตกรรมการบริหารจัดการและการเมือง

B

B1 : การบริหารการศึกษา (EA)
B2 : การเมืองการปกครอง (PG)
B3 : การบริหารจัดการภาครัฐ (PM)
B4 : การบริหารจัดการธุรกิจ (BM)
.
.
.

กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

C

C1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
C2 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CTC)
C3 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MTA)
C4 : คอมพิวเตอร์ศึกษา (CED)
C5 : เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIT,GIS)
C6 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)
C7 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BC)

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนบทความ

1. โดยโอนเงินมาที่บัญชี : ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : การประชุมวิชาการ NCTIM
เลขที่บัญชี : 7740395609
2. แจ้งผลการชำระเงินค่าลงทะเบียนบทความ ผ่านระบบออนไลน์ (หากไม่มีการแจ้งผล ทางผู้ดำเนินงานจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ)
*** หมายเหตุ : ห้ามฝากผ่านตู้ ADM ให้โอนผ่าน ATM, App หรือฝากโดยตรงผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร

กำหนดการส่งบทความวิชาการ

14 พ.ย. 2562 – 25 ก.พ. 2563 ] : นักวิจัยส่งบทความผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าลงทะเบียนบทความ
1-29 ก.พ. 2563 ] : บรรณาธิการส่งบทความให้ผู้ประเมินพิจารณา และกำหนดให้ผู้ประเมินได้พิจารณาส่งกลับมายังกองบรรณาธิการ
[ 3 มี.ค. 2563 ] : ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณา
[ 12 มี.ค. 2563 ] : จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (NCTIM2020) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณากลุ่มนักศึกษาระดับ โท เอก อาจารย์ นักวิจัยทั่วไป

    แบบสำรวจขนาดเสื้อสำหรับผู้นำเส […]  Read More

  • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” (NCTIM2020)

    ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความก […]  Read More

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ``การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม``
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
การประชุมวิชาการระดับชาติ ``การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม``

มหาวิทยาลัยเครือข่าย