บทความฉบับสมบูรณ์ : Full Paper

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
มหาวิทยาลัยเครือข่าย
บทความวิจัยระดับปริญญาตรี บทความละ 600 บาท
บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา/นักวิจัย/อาจารย์และบุคลากร บทความละ 2,000
มหาวิทยาลัยนอกเครือข่าย
บทความวิจัยระดับปริญญาตรี บทความละ 600 บาท
บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา/นักวิจัย/อาจารย์และบุคลากร บทความละ 2,500

กลุ่มงานวิจัย

กำหนดประเด็นการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของสมาชิกเครือข่าย 3 กลุ่ม

ภาคบรรยาย Oral

ภาคบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มนักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาคโปสเตอร์ Poster

ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มนักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี

The 4th National Conference on Technology and Innovation Management

เกี่ยวกับการประชุมวิชาการระดับชาติ (NCTIM2018)

การประชุมวิชาการได้กำหนดการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ในกลุ่มนักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี โดยมีการนำเสนอผลงาน 2 รูปแบบคือ การนำเสนอแบบบรรยาย และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ โดยสมาชิกเครือข่ายทั้ง 9 แห่ง สนับสนุนการดำเนินงาน และเรียนเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีผลงานวิชาการและผลงานวิจัยนำเสนอผลงาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและ/หรือผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ การจัดทำวารสารวิชาการ การศึกษาดูงานระหว่างสถาบัน การเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายวิชาการเผยแพร่งานวิจัยให้มีความเข้มแข็งสู่ระดับสากล