วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนบทความ

1. โดยโอนเงินมาที่บัญชี : ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : การประชุมวิชาการ NCTIM
เลขที่บัญชี : 7740395609
2. แจ้งผลการชำระเงินค่าลงทะเบียนบทความ ผ่านระบบออนไลน์ (หากไม่มีการแจ้งผล ทางผู้ดำเนินงานจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ)
*** หมายเหตุ : ห้ามฝากผ่านตู้ ADM ให้โอนผ่าน ATM, App หรือฝากโดยตรงผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร

ขยายระยะเวลาในการชำระเงินค่าบทความ

จากเดิมวันที่ 25 กุมภาพันธ์ เป็น 28 กุมภาพันธ์ 2562

เหลือระยะเวลาในการส่งบทความ

หมดเขตการรับสมัครบทความแล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.59 น.

เกี่ยวกับงานประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 หรือ NCTIM 2019 (The 5th National Conference on Technology and Innovation Management) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง และมหาวิทยาลัยราชมงคล 1 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนา การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและ/หรือผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ การจัดทำวารสารวิชาการ การศึกษาดูงานระหว่างสถาบัน การเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายวิชาการเผยแพร่งานวิจัยให้มีความเข้มแข็งสู่ระดับสากล

ค่าลงทะเบียนบทความ

การลงทะเบียนบทความวิจัย กรณีที่จำนวนงานวิจัยเกินโควตาที่มหาวิทยาลัยเลือก
1. มหาวิทยาลัยเครือข่าย บทความวิจัยระดับปริญญาตรี บทความละ 600 บาท และบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา/นักวิจัย/อาจารย์และบุคลากร บทความละ 2,000 บาท
2. มหาวิทยาลัยนอกเครือข่าย บทความวิจัยระดับปริญญาตรี บทความละ 600 บาท และบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา/นักวิจัย/อาจารย์และบุคลากร บทความละ 2,500 บาท

วิธีการส่งบทความวิชาการ

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนสมาชิก

นักวิจัยทุกท่านสามารถเลือกลงทะเบียน เพื่อดำเนินการส่งบทความในระบบ โดยการกรอก ชื่อ-สกุล อีเมล์ และโทรศัพท์มือถือ เพื่อยืนยันการลงทะเบียน ทั้งนี้เบอร์โทรศัพท์ควรเป็นเบอร์มือถือที่ใช้งานจริงเท่านั้น เพราะข้อมูลจะถูกส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้วิจัยลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2 ส่งบทความวิชาการ

เมื่อนักวิจัยได้รับ Username และ Password แล้ว สามารถดำเนินการลงชื่อเข้าใช้งาน (Login) เข้าระบบ เพื่อดำเนินการส่งบทความ ทั้งนี้บทความที่ส่งในครั้งแรกต้องเป็นไฟล์เอกสาร Word เท่านั้น จนกว่าจะผ่านการพิจารณาในรูปแบบสมบูรณ์ บทความทุกบทความจะต้องอยู่ในรูปแบบเทมเพลตของงานประชุมวิชาการเท่านั้น ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้

ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงินค่าบทความ

บทความของนักวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว สามารถดำเนินการชำระเงินค่าบทความได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการ NCTIM” เลขที่บัญชี 774-0-39560-9 เมื่อชำระเงินค่าบทความเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการการแจ้งผลการชำระเงินในระบบออนไลน์ พร้อมอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน (สลิป)

กลุ่มงานวิจัยของการประชุมวิชาการ

กลุ่มการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

A

A1 : การจัดการเทคโนโลยี (TM)
A2 : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM)
A3 : การจัดการเทคโนโลยีการศึกษา (ETM)
A4 : การจัดการเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ECM)
A5 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอื่นๆ
.

กลุ่มนวัตกรรมการบริหารจัดการและการเมือง

B

B1 : การบริหารการศึกษา (EA)
B2 : การเมืองการปกครอง (PG)
B3 : การบริหารจัดการภาครัฐ (PM)
B4 : การบริหารจัดการธุรกิจ (BM)
.
.

กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

C

C1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
C2 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CTC)
C3 : เทคโนโลยีมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ศึกษา (MTA,CED)
C4 : เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIT,GIS)
C5 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)
C6 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BC)

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนบทความ

1. โดยโอนเงินมาที่บัญชี : ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : การประชุมวิชาการ NCTIM
เลขที่บัญชี : 7740395609
2. แจ้งผลการชำระเงินค่าลงทะเบียนบทความ ผ่านระบบออนไลน์ (หากไม่มีการแจ้งผล ทางผู้ดำเนินงานจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ)
*** หมายเหตุ : ห้ามฝากผ่านตู้ ADM ให้โอนผ่าน ATM, App หรือฝากโดยตรงผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร

เครือข่ายงานประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ