ลงทะเบียนส่งบทความ ระดับปริญญาตรี
ลงทะเบียนส่งบทความ ระดับปริญญาตรี

ลงทะเบียนส่งบทความสำหรับปริญญาตรีเท่านั้น

เหลือระยะเวลาในการส่งบทความ

ลงทะเบียนส่งบทความ ระดับ ป.โท เอก อาจารย์ นักวิจัยทั่วไป
ลงทะเบียนส่งบทความ ระดับ ป.โท เอก อาจารย์ นักวิจัยทั่วไป

ลงทะเบียนส่งบทความสำหรับระดับ ป.โท เอก อาจารย์ นักวิจัยทั่วไป

เกี่ยวกับงานประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 หรือ NCTIM 2019 (The 5th National Conference on Technology and Innovation Management ) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง และมหาวิทยาลัยราชมงคล 1 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนา การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและ/หรือผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ การจัดทำวารสารวิชาการ การศึกษาดูงานระหว่างสถาบัน การเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายวิชาการเผยแพร่งานวิจัยให้มีความเข้มแข็งสู่ระดับสากล

ค่าลงทะเบียนบทความ

การลงทะเบียนบทความวิจัย กรณีที่จำนวนงานวิจัยเกินโควตาที่มหาวิทยาลัยเลือก
1. มหาวิทยาลัยเครือข่าย บทความวิจัยระดับปริญญาตรี บทความละ 600 บาท และบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา/นักวิจัย/อาจารย์และบุคลากร บทความละ 2,000 บาท
2. มหาวิทยาลัยนอกเครือข่าย บทความวิจัยระดับปริญญาตรี บทความละ 600 บาท และบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา/นักวิจัย/อาจารย์และบุคลากร บทความละ 2,500 บาท

กำหนดการจัดงาน

กรุณารอข้อมูล…

ปฏิทินการส่งบทความวิจัย

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 นักวิจัยส่งบทความผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าลงทะเบียนบทความ (กรณีบทความวิจัยที่เกินจำนวนโควตาของเครือข่าย)

วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งบทความให้ผู้ประเมินพิจารณา ซึ่งบรรณาธิการงานประชุมวิชาการจะส่งบทความให้ผู้ประเมินอิสระพิจารณาและกำหนดให้ผู้ประเมินอิสระได้พิจารณา ไม่เกิน 7 วัน แล้วให้ผู้ประเมินอิสระส่งบทความวิจัยกลับมายังบรรณาธิการงานประชุมวิชาการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณา

วันที่ 4-5 มีนาคม 2562 จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 5

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

ภาคบรรยาย Oral : ภาคบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มนักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาคโปสเตอร์ Poster : ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มนักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กลุ่มงานวิจัย / RESEARCH GROUP

กลุ่มการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

A

A1 : การจัดการเทคโนโลยี (TM)
A2 : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM)
A3 : การจัดการเทคโนโลยีการศึกษา (ETM)
A4 : การจัดการเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ECM)
A5 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอื่นๆ
.

กลุ่มนวัตกรรมการบริหารจัดการและการเมือง

B

B1 : การบริหารการศึกษา (EA)
B2 : การเมืองการปกครอง (PG)
B3 : การบริหารจัดการภาครัฐ (PM)
B4 : การบริหารจัดการธุรกิจ (BM)
.
.

กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

C

C1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
C2 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CTC)
C3 : เทคโนโลยีมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ศึกษา (MTA,CED)
C4 : เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIT,GIS)
C5 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)
C6 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BC)

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนบทความ

1. โดยโอนเงินมาที่บัญชี : ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : การประชุมวิชาการ NCTIM
เลขที่บัญชี : 7740395609
2. แจ้งผลการชำระเงินค่าลงทะเบียนบทความ ผ่านระบบออนไลน์ (หากไม่มีการแจ้งผล ทางผู้ดำเนินงานจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ)
*** หมายเหตุ : ห้ามฝากผ่านตู้ ADM ให้โอนผ่าน ATM, App หรือฝากโดยตรงผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ : NCTIM-NEWS

 • ประกาศผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (NCTIM2018) (รอบที่ 2)

    Read More

 • ประกาศผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (NCTIM2018) (รอบที่ 1)

    Read More

 • ประกาศแจ้งกำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (NCTIM2018)

  ประกาศ!!! แจ้งกำหนดการจัดงานปร […]  Read More

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเครือข่ายความร่วมมือการประชุมงานวิชาการระดับชาติ NCTIM 2018

  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 คณ […]  Read More

PHOTO GALLERY-NCTIM

อัลบั้มภาพงานประชุมวิชาการฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...