rmuict@gmail.com 081-32052017, 083-6778589

การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 4

[COUNTDOWN id=”24137″]

การลงทะเบียนบทความวิจัย กรณีที่จำนวนงานวิจัยเกินโควตาที่มหาวิทยาลัยเลือก
1. มหาวิทยาลัยเครือข่าย บทความวิจัยระดับปริญญาตรี บทความละ 600 บาท และบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา/นักวิจัย/อาจารย์และบุคลากร บทความละ 2,000 บาท
2. มหาวิทยาลัยนอกเครือข่าย บทความวิจัยระดับปริญญาตรี บทความละ 600 บาท และบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา/นักวิจัย/อาจารย์และบุคลากร บทความละ 2,500 บาท

ภาคบรรยาย Oral

ภาคบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มนักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาคโปสเตอร์ Poster

ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มนักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เกี่ยวกับการประชุมวิชาการระดับชาติ (NCTIM2018)

การประชุมวิชาการได้กำหนดการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ในกลุ่มนักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี โดยมีการนำเสนอผลงาน 2 รูปแบบคือ การนำเสนอแบบบรรยาย และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ โดยสมาชิกเครือข่ายทั้ง 9 แห่ง สนับสนุนการดำเนินงาน และเรียนเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีผลงานวิชาการและผลงานวิจัยนำเสนอผลงาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและ/หรือผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ การจัดทำวารสารวิชาการ การศึกษาดูงานระหว่างสถาบัน การเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายวิชาการเผยแพร่งานวิจัยให้มีความเข้มแข็งสู่ระดับสากล

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ