กำหนดการส่งบทความ

15 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564 ] : นักวิจัยส่งบทความผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าลงทะเบียนบทความ
1-10 กุมภาพันธ์ 2564 ] : บรรณาธิการส่งบทความให้ผู้ประเมินพิจารณา และกำหนดให้ผู้ประเมินได้พิจารณาส่งกลับมายังกองบรรณาธิการ
[ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ] : ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณา
[ 4 มีนาคม 2564 ] : จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (NCTIM2021) ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

รายละเอียดกำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ``การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม`` ครั้งที่ 7

รอการอัพเดทข้อมูล……………