กำหนดการส่งบทความ

14 พ.ย. 2562 – 10 ก.พ. 2563 ] : นักวิจัยส่งบทความผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าลงทะเบียนบทความ
1-20 ก.พ. 2563 ] : บรรณาธิการส่งบทความให้ผู้ประเมินพิจารณา และกำหนดให้ผู้ประเมินได้พิจารณาส่งกลับมายังกองบรรณาธิการ
[ 28 ก.พ. 2563 ] : ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณา
[ 12 มี.ค. 2563 ] : จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (NCTIM2020) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายละเอียดกำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ``การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม`` ครั้งที่ 6

รอการอัพเดทข้อมูล……………