กำหนดการส่งบทความ

กำหนดการส่งบทความ

ปฏิทินการส่งบทความวิจัย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 นักวิจัยส่งบทความผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าลงทะเบียนบทความ (กรณีบทความวิจัยที่เกินจำนวนโควตาของเครือข่าย)

วันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งบทความให้ผู้ประเมินพิจารณา ซึ่งบรรณาธิการงานประชุมวิชาการจะส่งบทความให้ผู้ประเมินอิสระพิจารณาและกำหนดให้ผู้ประเมินอิสระได้พิจารณา ไม่เกิน 7 วัน แล้วให้ผู้ประเมินอิสระส่งบทความวิจัยกลับมายังบรรณาธิการงานประชุมวิชาการ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณา

วันที่ 5 มีนาคม 2562 จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 5

กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ``การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม`` ครั้งที่ 5