ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงินค่าส่งบทความ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงินค่าส่งบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ (NCTIM)

การสืบค้นหาข้อมูล สามารถใช้คำค้นได้มากกว่า 1 คำค้น


ชื่อ-สกุล : นายณัฐวัฒน์  คำเคน สังกัด/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยฑุรกิจบัณฑิตย์ ระดับบทความวิชาการ : ปริญญาตรี สถานะ : รอตรวจสอบข้อมูล เลขที่ใบเสร็จ : 
ชื่องานวิจัย :
แอปพลิเคชันร้านไก่ย่างสำหรับธุรกิจออนไลน์


ชื่อ-สกุล : นายกรภัทร  คำโส สังกัด/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับบทความวิชาการ : บัณฑิตศึกษา สถานะ : รอตรวจสอบข้อมูล เลขที่ใบเสร็จ : 
ชื่องานวิจัย :
การศึกษาบริบท ปัญห่และความต้องการ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ


ชื่อ-สกุล : นางสาวรสสุคนธ์  สุวรรณกูฏ สังกัด/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับบทความวิชาการ : บัณฑิตศึกษา สถานะ : รอตรวจสอบข้อมูล เลขที่ใบเสร็จ : 
ชื่องานวิจัย :
การศึกษาบริบท สภาพปัญหาและความต้องการการส่งเสริมครูเพื่อพัฒนาสื่อการสอนโดยประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันผ่านมือถือ


ชื่อ-สกุล : นายพรหมเมศ  วีระพันธ์ สังกัด/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับบทความวิชาการ : บัณฑิตศึกษา สถานะ : รอตรวจสอบข้อมูล เลขที่ใบเสร็จ : 
ชื่องานวิจัย :
การศึกษาบริบทการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


ชื่อ-สกุล : นางสาวอัจฉราภรณ์  จุฑาผาด สังกัด/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ระดับบทความวิชาการ : ปริญญาตรี สถานะ : รอตรวจสอบข้อมูล เลขที่ใบเสร็จ : 
ชื่องานวิจัย :
ระบบกองทุนหมู่บ้าน


ชื่อ-สกุล : นางสาวอัจฉราภรณ์  จุฑาผาด สังกัด/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับบทความวิชาการ : ปริญญาตรี สถานะ : รอตรวจสอบข้อมูล เลขที่ใบเสร็จ : 
ชื่องานวิจัย :
1. ระบบสมัครเรียนออนไลน์


ชื่อ-สกุล : นายอนุรักษ์  จันทร์พิทักษ์ สังกัด/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับบทความวิชาการ : ปริญญาตรี สถานะ : รอตรวจสอบข้อมูล เลขที่ใบเสร็จ : 
ชื่องานวิจัย :
พฤติกรรมและความต้องการในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษารายวิชา 1109905 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


ชื่อ-สกุล : นางสาววราลักษณ์  เมาะราษี สังกัด/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับบทความวิชาการ : ปริญญาตรี สถานะ : รอตรวจสอบข้อมูล เลขที่ใบเสร็จ : 
ชื่องานวิจัย :
การศึกษาแรงจูงใจในการเลือกวิชาเอกภาษาจีนของนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่มีความสามารถในการสอยภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม


ชื่อ-สกุล : นางสาววราลักษณ์  เมาะราษี สังกัด/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับบทความวิชาการ : ปริญญาตรี สถานะ : รอตรวจสอบข้อมูล เลขที่ใบเสร็จ : 
ชื่องานวิจัย :
การศึกษาแรงจูงใจในการเลือกวิชาเอกภาษาจีนของนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่มีความสามารถในการสอยภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม


ชื่อ-สกุล : นางสำราญ  ไผ่นวล สังกัด/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับบทความวิชาการ : นักวิจัยทั่วไป สถานะ : รอตรวจสอบข้อมูล เลขที่ใบเสร็จ : 
ชื่องานวิจัย :
การศึกษาวิธีการหาความหมายภาพด้วยเทคนิคการค้นคืนภาพดิจิทัล


ชื่อ-สกุล : นางสาวดวงทิพย์  รับพรดี สังกัด/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับบทความวิชาการ : นักวิจัยทั่วไป สถานะ : รอตรวจสอบข้อมูล เลขที่ใบเสร็จ : 
ชื่องานวิจัย :
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โปรแกรมออกแบบโลโก้เพื่อออกแบบตราสินค้า


ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริประภา  แสงจิตร สังกัด/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับบทความวิชาการ : ปริญญาตรี สถานะ : รอตรวจสอบข้อมูล เลขที่ใบเสร็จ : 
ชื่องานวิจัย :
พฤติกรรมการเปิดรับสารของวัยรุ่นไทยที่มีต่อการประชาสัมพันธ์สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อใหม่(facebook page) สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร:RMU


ชื่อ-สกุล : นางวนิดา  ณ ลำพูน สังกัด/มหาวิทยาลัย : วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ระดับบทความวิชาการ : นักวิจัยทั่วไป สถานะ : รอตรวจสอบข้อมูล เลขที่ใบเสร็จ : 
ชื่องานวิจัย :
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามแผนภาษีกับผลสำเร็จของผู้ประกอบการ SMEs ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี


ชื่อ-สกุล : นางสาวมัชฌิมา  กมลเลิศ สังกัด/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับบทความวิชาการ : ปริญญาตรี สถานะ : รอตรวจสอบข้อมูล เลขที่ใบเสร็จ : 
ชื่องานวิจัย :
Analisis of Queuing System in Driving Retest for Parallel Parking at Bangkok Transport Office Area II


ชื่อ-สกุล : นางสาวบุษยา  ธงนำทรัพย์ สังกัด/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับบทความวิชาการ : บัณฑิตศึกษา สถานะ : รอตรวจสอบข้อมูล เลขที่ใบเสร็จ : 
ชื่องานวิจัย :
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพลังงานความร้อน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ชื่อ-สกุล : นางสาวศุภัทชา  พรมมา สังกัด/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับบทความวิชาการ : ปริญญาตรี สถานะ : รอตรวจสอบข้อมูล เลขที่ใบเสร็จ : 
ชื่องานวิจัย :
Application of Artificial Neural Network for Forecasting the Value and Quantity of Thai Fresh Durian Export to China


ชื่อ-สกุล : นางสาวกรวี  นันทชาด สังกัด/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับบทความวิชาการ : บัณฑิตศึกษา สถานะ : รอตรวจสอบข้อมูล เลขที่ใบเสร็จ : 
ชื่องานวิจัย :
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเชิงรุกเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องสมบัติของธาตุและสารประกอบ


ชื่อ-สกุล : นางสาวอัจฉราภรณ์  จุฑาผาด สังกัด/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับบทความวิชาการ : บัณฑิตศึกษา สถานะ : รอตรวจสอบข้อมูล เลขที่ใบเสร็จ : 
ชื่องานวิจัย :
การสังเคราะห์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน


ชื่อ-สกุล : นายทศพล  อินทรสูต สังกัด/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับบทความวิชาการ : ปริญญาตรี สถานะ : รอตรวจสอบข้อมูล เลขที่ใบเสร็จ : 
ชื่องานวิจัย :
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ


ชื่อ-สกุล : นางสาวฐนมน  ทับทิมศรี สังกัด/มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับบทความวิชาการ : ปริญญาตรี สถานะ : รอตรวจสอบข้อมูล เลขที่ใบเสร็จ : 
ชื่องานวิจัย :
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อเผยแพร่สินค้าทางการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมา