เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการ โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Journal of Project in Computer Science and Information Technology
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กำหนดเผยแพร่
ปีละ 2 ฉบับ ทั้งแบบรูปเล่ม และออนไลน์
– ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน เผยแพร่ฉบับที่ 1 ภายในเดือนกรกฏาคม
– ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม เผยแพร่ฉบับที่ 2 ภายในเดือนมกราคม

*** ประเภทบทความที่รับ ได้แก่ บทความวิจัยและบทความวิชาการ

ที่ปรึกษา :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์
บรรณาธิการ :
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดร.อภิชาติ เหล็กดี