ติดต่อประสาน

ฝ่ายประสานงานและเผยแพร่
ดร.กาญจนา ดงสงคราม มือถือ 082-8522565
นายธนกฤต วิชัยวงษ์ มือถือ 081-954-6655
นายพลวัฒน์ อัฐนาค มือถือ 083-146-7222

ติดต่อประสานส่งบทความตีพิมพ์หรือบอกรับวารสาร
กองบรรณาธิการ : วารสารวิชาการ “โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่อยู่ : เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์/โทรสาร : 043020227 มือถือ : 0926755694
อีเมล์ : itcenter@rmu.ac.th, project.journalr@gmail.com, nirarach.s@gmail.com
URL : http://it.rmu.ac.th/project-journal