Download

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า
ผู้วิจัย : –
Keywords :
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การจำแนกเขตการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านร่องปอ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ผู้วิจัย : สุดารัตน์ อาจหาญ, พิพัฒน์ พงษ์แซ่พู่, นภา ราชตา, รังสรรค์ เกตุอ๊อต
Keywords : Recreation opportunity spectrum (ROS), Geographic Information System, Eco-Tourism
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อดิจิทัลร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม โดยอาศัยการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย : จรินทร อุ่มไกร, ไกยสิทธิ์ อภิระติง
Keywords : Digital media, Augmented Reality, Collaborative Learning (STAD), Computer Courses
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
ผู้วิจัย : ไกยสิทธิ์ อภิระติง, ธนาภรณ์ หมั่นเพียรสุข
Keywords : learning achievement, e-Learning, Problem-Based Learning
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกเพื่อประกอบการเรียนรู้รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย : วรรณทิภา ธรรมโชติ
Keywords : Motion graphics materials; learning core; social studies, religions, and cultures; Mattayomseuksa 2 level
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนงานจำหน่ายไฟฟ้า
ผู้วิจัย : พีระพงษ์ พิพัฒน์เจษฎากุล, เอื้อน ปิ่นเงิน
Keywords : Business Intelligence, Electrical Distribution, Application
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบการเชื่อมต่องานทะเบียนผ่านสมาร์ตโฟน กรณีศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้วิจัย : สุภัค เฉยเจริญ
Keywords : Educational administration system, Smartphone, Bunditpatanasilpa Institute
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : สื่อการเรียนรู้ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) กรณีศึกษานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกวดวิชา IMaths&Robots child’s Lopburi
ผู้วิจัย : เอกรัฐ วะราโภ, อรวรรณ แท่งทอง
Keywords : Augmented Reality, Technology, Virtual reality integration Planets in the solar system.
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ เพื่อประกอบการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง การจัดและตกแต่งสวน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย : อดิศักดิ์ โคตรชุม
Keywords : Video learning materials, occupations and technology, garden design and decoration, Mattayomseuksa 2 level
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบปลั๊กไฟอัจฉริยะควบคุมผ่านพลิเคชั่นแบบสมองกลฝังตัว
ผู้วิจัย : ณัฐพงศ์ พลสยม, กาญจนา ดงสงคราม, เกียรติภูมิ กุภาพันธ์
Keywords : Intelligent plug system, application, Embedded
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขนมจีนอบแห้งสมุนไพร
ผู้วิจัย : กาญจนา ดงสงคราม, พรพิษณุ ธรรมปัต, กฤตภาส ยุทธอาจ
Keywords : Innovative digital technology, Increasing product’s value, Herbal dried herbal Thai vermicelli noodle
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ความสัมพันธ์ของความสามารถทางเทคโนโลยีกับความสามารถทางเครือข่าย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ผู้วิจัย : วราวุฒิ นาคบุญนำ, กาญจนา หินเธาว์, กฤษดา หินเธาว์
Keywords : Technological Capability, Network Competence
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 5 ฉบับที่ 1)
ผู้วิจัย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Keywords :
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การศึกษาความพึงพอใจต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางบนสื่อออนไลน์
ผู้วิจัย : ปรัชญา นวนแก้ว, รัตนศักดิ์ เพ็งชะตา, วงษ์ปัญญา นวนแก้ว, นวพงษ์ ขันคำ และ สุทธิษา กันจู
Keywords : ความพึงพอใจในการตัดสินใจ, การตัดสินใจเลือกสินค้าผ่านสื่อออนไลน์
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศไทย
ผู้วิจัย : วงษ์ปัญญา นวนแก้ว, ปรัชญา นวนแก้ว, ณัฐวุฒิ พรหมเทียน, ณัชพล ปานงาม, และวันชัย เหมืองหม้อ
Keywords : การตัดสินใจท่องเที่ยว, ปัจจัยต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว, ทัศนคติต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยว 8 แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไปในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
ผู้วิจัย : จิตรนันท์ ศรีเจริญ, ดวงจันทร์ สีหาราช และอนุพงษ์ สุขประเสริฐ
Keywords : แอปพลิเคชัน, ท่องเที่ยว, เทคโนโลยีเสมือนจริง, เพชรบูรณ์
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกในสังคมไทย
ผู้วิจัย : พศิน เหล่าแสงธรรม และ บุหงา ชัยสุวรรณ
Keywords : ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน พฤติกรรมของผู้เล่นโปเกม่อน โก
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุมชนโอทอปนวัตวิถีและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยระบบ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ จังหวัดลำปาง
ผู้วิจัย : สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ, วีรศักดิ์ ฟองเงิน และเนตรดาว โทธรัตน์
Keywords : นวัตวิถี, โอทอป, ภูมิสารสนเทศ
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามกรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สู่การจัดการศึกษา 4.0
ผู้วิจัย : ธรัช อารีราษฎร์ และ วรปภา อารีราษฎร์
Keywords : รูปแบบ, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้, ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม, กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ, การจัดการศึกษา 4.0
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : แอปพลิเคชันคำนวณยากลุ่มเสี่ยง
ผู้วิจัย : พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์, ปณัชญา เชื้อวงษ์ และธานิล ม่วงพูล
Keywords : แอปพลิเคชัน, ยากลุ่มเสี่ยง, โดบูทามีน, โดปามีน, นิคาดิปีน, ไนโตรกลีเซอรีน, นอร์อิพิเนฟริน
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |