Download

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 5 ฉบับที่ 1)
ผู้วิจัย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Keywords :
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การศึกษาความพึงพอใจต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางบนสื่อออนไลน์
ผู้วิจัย : ปรัชญา นวนแก้ว, รัตนศักดิ์ เพ็งชะตา, วงษ์ปัญญา นวนแก้ว, นวพงษ์ ขันคำ และ สุทธิษา กันจู
Keywords : ความพึงพอใจในการตัดสินใจ, การตัดสินใจเลือกสินค้าผ่านสื่อออนไลน์
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศไทย
ผู้วิจัย : วงษ์ปัญญา นวนแก้ว, ปรัชญา นวนแก้ว, ณัฐวุฒิ พรหมเทียน, ณัชพล ปานงาม, และวันชัย เหมืองหม้อ
Keywords : การตัดสินใจท่องเที่ยว, ปัจจัยต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว, ทัศนคติต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยว 8 แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไปในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
ผู้วิจัย : จิตรนันท์ ศรีเจริญ, ดวงจันทร์ สีหาราช และอนุพงษ์ สุขประเสริฐ
Keywords : แอปพลิเคชัน, ท่องเที่ยว, เทคโนโลยีเสมือนจริง, เพชรบูรณ์
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกในสังคมไทย
ผู้วิจัย : พศิน เหล่าแสงธรรม และ บุหงา ชัยสุวรรณ
Keywords : ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน พฤติกรรมของผู้เล่นโปเกม่อน โก
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุมชนโอทอปนวัตวิถีและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยระบบ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ จังหวัดลำปาง
ผู้วิจัย : สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ, วีรศักดิ์ ฟองเงิน และเนตรดาว โทธรัตน์
Keywords : นวัตวิถี, โอทอป, ภูมิสารสนเทศ
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามกรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สู่การจัดการศึกษา 4.0
ผู้วิจัย : ธรัช อารีราษฎร์ และ วรปภา อารีราษฎร์
Keywords : รูปแบบ, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้, ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม, กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ, การจัดการศึกษา 4.0
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : แอปพลิเคชันคำนวณยากลุ่มเสี่ยง
ผู้วิจัย : พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์, ปณัชญา เชื้อวงษ์ และธานิล ม่วงพูล
Keywords : แอปพลิเคชัน, ยากลุ่มเสี่ยง, โดบูทามีน, โดปามีน, นิคาดิปีน, ไนโตรกลีเซอรีน, นอร์อิพิเนฟริน
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมรถวีลแชร์อัตโนมัติด้วยสัญญาณสมอง และการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ผู้วิจัย : วิโรจน์ บัวงาม และธานิล ม่วงพูล
Keywords : การสื่อสารระหว่างสัญญาณสมองมนุษย์และคอมพิวเตอร์, แล็บวิว, รถวีลแชร์ไฟฟ้า
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำข้าวฮาง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน หมู่ 1 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้วิจัย : อัจฉรา สุมังเกษตร และ ณรงค์ฤทธิ์ มะสุใส
Keywords : สื่อมัลติมีเดีย, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ข้าวฮาง, ข้าวงอกฮางก
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ระบบสารสนเทศเพื่อให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้วิจัย : จักรกริช คำสม, อภิชาติ เหล็กดี และธวัชชัย สหพงษ์
Keywords : ระบบสารสนเทศ, การทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเว็บไซต์การบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้วิจัย : อรรถสิทธิ์ คำภูดี, ธรัช อารีราษฎร์ และอภิชาติ เหล็กดี
Keywords : ระบบจัดการเว็บไซต์, และโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย : ชฎาพร ภูกองชัย
Keywords : แบบฝึกทักษะคณตศาสตร์, อัตราส่วนและร้อยละ, มัธยมศึกษาปีท 2, โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
ผู้วิจัย : ณัฐพงศ พลสยม, ธรัช อารีราษฎร์ และธวัชชัย สหพงษ์
Keywords : การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ, อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์, เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร์ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้วิจัย : สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์, เพ็ญศร ปักกะสีนัง และ ดาเรศ วีระพันธ
Keywords : ฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐาน, มาตรฐานเกษตรปลอดภัย, ผักเบอร์ 8, การพัฒนาระบบ
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)
ผู้วิจัย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Keywords :
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ระบบควบคุมตู้อบแห้งด้วยเจลกักเก็บความร้อนแบบอัตโนมัติ
ผู้วิจัย : บุญธง วสุริย์, จุฑาศินี พรพุทธศรี และธานิล ม่วงพูล
Keywords : ระบบควบคุม, การอบแห้ง, เจลกักเก็บความร้อน
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เทคนิคการใช้ใบงาน (Job Sheet) รายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
ผู้วิจัย : อรวรรณ แท่งทอง
Keywords : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ใบงาน, โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานเทียบโอนรายวิชาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทำงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้วิจัย : ปริญญา ทองคำ
Keywords : ระบบสารสนเทศ, ฐานข้อมูล, รายวิชาเทียบโอน, หลักสูตรแบบเทียบโอน
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การทดสอบระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์
ผู้วิจัย : ปิติพล พลพบู และ ธานิล ม่วงพูล
Keywords : การทำงานแบบไร้ดิสก์, ซอฟต์แวร์แม่ข่าย, ซอฟต์แวร์ประยุกต์, การลดค่าใช้จ่าย
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |