กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการบริหาร
ศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์ มีเพียร (มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ (ข้าราชการบำนาญ)

บรรณาธิการกลั่นกรองบทความ (ภายใน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย (สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ จันทรศิริ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์ (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ดร.ธวัชชัย สหพงษ์ (สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา)
ดร.วีระพน ภานุรักษ์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ดร.สุนันทา กลิ่นถาวร (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
ดร.อภิชาติ เหล็กดี (สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ดร.อภิดา รุณวาทย์ (สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย)

บรรณาธิการกลั่นกรองบทความ (ภายนอก)
ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ (ข้าราชการบำนาญ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)
ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)
ดร.กนิษฐา อินธิชิต (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ)
ดร.วิญญู อุตระ (สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24)