ทำเนียบศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า” เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนาคณะ โดยเป็นศูนย์ประสานงานกลางระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าของคณะ

“ศิษย์เก่า” เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนาคณะ โดยเป็นศูนย์ประสานงานกลางระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าของคณะ

อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี - สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านการศึกษา อันได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศช่วยการเรียนการสอน การวางแผนและการบริหารการศึกษา การวางแผนหลักสูตร การแนะแนวและบริการ การทดสอบวัดผล การพัฒนาบุคลากร

อ.วรรณภร สารภักดิ์ - รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา #

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านธุรกิจควบคู่ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ เนื้อหาที่เรียน ได้แก่ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิศกรรมซอฟต์แวร์ การบริหารธุรกิจ และการตลาด เป็นต้น

อ.ธเนศ ยืนสุข - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ #

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์งานด้านโปรแกรม การสื่อสารข้อมูล และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.ภาสกร ธนศิระธรรม - รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการ #