Blog

10 พฤษภาคม 2020

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

  • ปฏิบัติงานด้านดูแลระบบฐานข้อมูล

–  มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ Database เช่น Oracle, DB2, MySQL เป็นต้น

–  หากมีประสบการณ์ด้านดูแลหรือติดตั้งระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ และสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ

–  ความรู้เกี่ยวกับ Database และมีความเข้าใจในคำสั่ง SQL เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

–  หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาระบบ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

–  หากมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล ORACLE ภาษา PL/SQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ

–  สามารถปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบได้

 

การรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์