รายงานผลศิษย์เก่า

รายงานผลศิษย์เก่า

ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานทำ

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
  • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานข้อมูลศิษย์เก่า โดยเฉลี่ย

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
  • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561