แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต

แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต

0% Complete
1 of 4
1. ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิต
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 83.89MB
(กรณียังไม่มีรูปถ่าย อนุญาตให้อัพรูปอื่นแทนทีไว้ก่อน)
(กรุณาใส่เป็นตัวเลข เช่น 2556)
(ระบุที่สามารถติดต่อได้ เช่น facebook หรือ id line)
2. ที่อยู่ปัจจุบัน